Revue de Transylvanie

Transylvanian Review

Una din cele mai valoroase contribuţii ale Centrului de Studii Transilvane la istoriografia românească este revista Transylvanian Review. Revista, publicată exclusiv în limbi de circulaţie internaţională, apare trimestrial, începând cu anul 1991, fără întreruperi sau întârzieri (în ultimii ani, alături de cele patru numere anuale, au fost publicate și câte două suplimente). Revista beneficiază de o foarte bună vizibilitate la nivel internaţional, în biblioteci sau ca resursă electronică, fiind inclusă în baze de date internaționale prestigioase: Clarivate (ISI), SCOPUS, EBSCO, CEEOL, ERIH Plus.

Revista își propune să pună în valoare cercetările istoricilor, etnologilor, sociologilor, lingviștilor, ale căror preocupări sunt centrate mai ales pe studierea spațiului transilvan, ca parte integrantă a României. Transilvania, ca provincie românească, a fost și este în centrul a numeroase și constante preocupări istoriografice. Obiectivul propus îl reprezintă „radiografierea” Transilvaniei, sub toate aspectele sale, istoric, artistic, cultural etc. În acest scop, pentru a acoperi mai bine complexitatea spațiului transilvan, atenția acordată studiilor de istorie a fost însoțită de deschiderea spre cercetări de etnografie, sociologie, literatură, artă, demografie, filosofie etc.

Dacă în primii ani de apariție materialele publicate nu au fost structurate decât sporadic pe rubrici, din anul 1995 a fost stabilită o structură bine definită, unde pot fi întâlnite secțiuni precum: Paradigms (Paradigme), Transsilvanica, Tangente (Tangencies), Restituiri (Restitutions), Arte (Arts), Diaspora, Arte frumoase (Fine Arts), Filosofie (Philosophie), Focus, Literatură (Literature), Multiculturalism, Profile, Evenimente editoriale (Editorial Events), Recenzii (Book Reviews), Corespondență (Correspondence). Acestea încearcă să reflecte cele mai diverse domenii ale creației culturale.

Rubricile Paradigms, Transsilvanica, Tangencies, Literature, Arts etc. sunt destinate cercetărilor științifice colective sau individuale. Subiectele abordate se înscriu într-o vastă arie tematică: istorie, istorie literară, sociologie, etnologie, filosofie, religie, arte etc. În rubrica Restitutions sunt publicate studii despre personalități mai puțin cunoscute, originare din Transilvania sau care au activat în acest spațiu. Aceasta secțiune este de asemenea dedicată punerii în valoare a unor cărți, manuscrise sau materiale documentare insuficient cunoscute și apreciate.Alături de studiile publicate, o deosebită importanță o au secțiunile dedicate prezentării de carte: Evenimente editoriale (Editorial Events) și Recenzii (Book Reviews). Aici au fost semnalate și recenzate peste 150 de lucrări aparținand unor autori din România și din străinătate, dedicate istoriei și culturii Transilvaniei, dar și altor spații cu care aceasta a avut legături.

Alături de lucrările aparținând membrilor colectivului Centrului de Studii Transilvane, Transylvanian Review găzduiește studii aparținând unui mare număr de oameni de cultură din România și din străinătate, personalități ale lumii academice, cadre didactice, ziariști, artiști, diplomați.